Nội dung bài viết

Phần này giới thiệu cú pháp để bạn bắt đầu viết php. Bao gồm: chú thích trong php (php comment), cách nhúng php trong tài liệu html, phân biệt hoa thường đối với biến, hàm.

Bài trước: Hằng và Biến trong PHP

Hoặc Toàn bộ bài học lập trình PHP cơ bản

Cú pháp chuẩn PHP

Các đoạn lệnh PHP được bắt đầu với thẻ mở <?php và kết thúc với thẻ đóng ?>.

Cặp thẻ <?php?> chỉ đơn giản là báo cho hệ thống biết đây là một khối dòng lệnh PHP, chứ không phải là các mã siêu văn bản (HTML).

<?php
// Some code to be executed
echo "Hello, world!";
?>

Mỗi dòng lện PHP kết thúc bằng dấu chấm-phẩy (;), Điều này báo cho hệ thống PHP đã đến điểm cuối của câu lệnh hiện tại, dừng thực thi câu lệnh hiện tại, tiếp tục thực thi câu lệnh kế tiếp.

Nhúng PHP vào trong HTML

Tệp tin PHP là một dạng tập tin văn bản, có phần mở rộng là .php. Trong tệp PHP, bạn có thể viết các đoạn mã siêu văn bản (HTML) như trong các trang HTML, và bạn có thể nhúng đoạn mã PHP để máy chủ thực thi. Ví dụ ở đoạn mã bên dưới.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Một File PHP đơn giản</title>
</head>
<body>
    <h1><?php echo "Hello, Welcome to PHP!"; ?></h1>
</body>
</html>

Trong ví dụ trên, trình bày cách bạn nhúng một đoạn mã PHP xen kẽ các đoạn siêu văn bản (HTML) để tạo thành các trang web động. Nếu bạn xem phần mã nguồn của trang web trên trình duyệt, bạn sẽ thấy đoạn mã <?php “Hello, Welcome to PHP!”; ?> chỉ còn Hello! Welcome to PHP!.

Điều gì đã xảy ra ở đây? Khi bạn chạy đoạn mã này, hệ thống PHP thực thi các đoạn mã được bao bọc bởi cập thẻ <?php ?> thành các đoạn mã HTML. Cuối cùng, máy chủ sẽ gởi đến trình duyệt mã HTML hoàn chỉnh.

Chú thích trong PHP (php comment)

Một chú thích được hệ thống PHP hiểu là đấy không phải là một đoạn mã thực thi, vì thế hệ thống PHP sẽ không làm gì với những đoạn mã này. Mục đích của chú thích là làm cho đoạn mã trở nên dễ đọc hơn. Nó giúp những lập trình viên khác ( hoặc là chính bạn trong tương lai khi bạn chỉnh sửa lại mã nguồn của mình) hiểu những gì bạn đã cố gắng làm với PHP.

PHP hỗ trợ cả chú thích dòng đơn cũng như cả đoạn nhiều dòng. Để viết chú thích dòng đơn, các bạn bắt đầu dòng chú thích với hai gạch chéo (//) hoặc là ký hiệu thăng (#).

<?php
// Đây là chú thích đơn dòng
# đây cũng là chú thích đơn dòng
echo "Hello, Welcome to PHP!";
?>

Tuy nhiên, để viết chú thích với nhiều dòng cùng lúc, bạn bắt đầu khối chú thích với ký hiệu /*, và kết thúc chú thích với cặp ký hiệu ngược lại */.

<?php
/*
Đây là một khối chú thích 
bạn có thể thêm nhiều chú thích hơn trong cặp
ký hiệu này 
*/
echo "Hello, Welcome to PHP!";
?>

Phân biệt chữ hoa, chữ thường trong PHP

Với các tên biến trong PHP phân biệt chữ hoa, chữ thường. Ví dụ: $color, $Color và $COLOR được coi là ba biến khác nhau.

<?php
// Assign value to variable
$color = "blue";
 
// Try to print variable value
echo "The color of the sky is " . $color . "<br>";
echo "The color of the sky is " . $Color . "<br>";
echo "The color of the sky is " . $COLOR . "<br>";
?>

Nếu bạn thử chạy đoạn mã như ví dụ trên, nó sẽ chỉ hiện ra trình duyệt kết quả của $color và cảnh báo “Undefined variable” đối với 2 biến còn lại $Color, $COLOR.

Tuy nhiên, đối với các từ khoá (for, switch,…), hàm (function), tên lớp (class), PHP không có sự phân biệt chữ hoa, chữ thường. Khi bạn gọi hàm gettype() hay GETTYPE() cho kết quả như nhau.

<?php
// Assign value to variable
$color = "blue";
 
// Get the type of a variable
echo gettype($color) . "<br>";
echo GETTYPE($color) . "<br>";
?>

Nếu bạn thử chạy 2 hàm trong ví dụ trên, cả hai hàm gettype() và GETTYPE() cho kết quả giống nhau là string.

Mời bạn xem tiếp bài sau: Xin chào!

5 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments