Hot patch Clover, chỉnh độ sáng màn hình, tinh chỉnh hệ thống hackintosh

Xuất bản ngày: 2019-12-10 20:12:28