Patch AppleHDA cho các laptop chạy Hackintosh

Xuất bản ngày: 2020-01-13 13:26:14