Kích hoạt Intel iGPU (Intel Quick Sync, Framebuffer patch, HDMI sound)

Xuất bản ngày: 2020-05-04 03:26:55