macOS Catalina: bản cài chính thức tải từ Apple Store

Xuất bản ngày: 2020-07-10 12:15:14