Tác giả: Tiến La Văn & Các bài viết

Văn thì không bao giờ hơn 5 điểm, nhưng thích viết và chia sẻ những thứ tìm hiểu được, mặc dầu nó chẳng liên quan đến nghề nghiệp.